Informacja dotycząca drogi krajowej nr 63

Szanowni Państwo!
Kontynuując starania o budowę dróg, które są niezmiernie ważne dla wszystkich mieszkańców powiatu łukowskiego, mając także na względzie fakt, że wyborców należy zawiadomić o działaniach podejmowanych w sprawach istotnych, informuję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ogłosiła przetarg na Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – Łuków – od km 287+884 do km 299+348,30” (11,464 km.) Jak wynika z dokumentów GDDKiA O/Lublin w ramach tego przetargu najpierw zaprojektowane, a w konsekwencji wykonane zostaną następujące prace:
– wzmocnienie lub wymiana nawierzchni drogi,
– poszerzenie jezdni do szerokości 7 m i 9 m w przekroju ulicznym w m. Łuków,
– przebudowa istniejących chodników i budowa niezbędnych nowych- po przeprowadzeniu analizy potrzeb,
– budowa ciągu pieszo rowerowego na całym odcinku,
– wykonanie azyli dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych,
– przebudowanie/rozbudowanie istniejących skrzyżowań,
– zastosowanie przy wjeździe do obszaru zabudowanego m. Biardy i Gołaszyn rozwiązań Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
– wyposażenie projektowanych i istniejących przystanków w zatoki autobusowe,
– wykonanie analizy dostępności komunikacyjnej terenów przyległych do drogi krajowej,
-budowę dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego,
– przebudowę istniejących zjazdów i budowę nowych w przypadku zaistnienia takiej okoliczności (wykaz zjazdów niezbędnych należy uzgodnić z inwestorem),
– renowacje istniejącego systemu odwadniania oraz budowę nowych niezbędnych elementów odwodnienia,
– wykonanie mostu wraz z kładką dla ruchu pieszo rowerowego na rzece Krzna Północna,
– budowa stacji meteorologicznej, stacji pomiaru ruchu.
Dzielę się z Państwem tą informacją, bowiem ten przetarg daje nadzieję, że nastąpi pozytywny przełom w sprawnym załatwianiu potrzeb komunikacyjnych naszych mieszkańców.
Jest on również dowodem na współpracę środowisk decyzyjnych, z udziałem także radnych powiatu łukowskiego, którzy włączyli się w inicjatywę Posła Krzysztofa Głuchowskiego i wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, które dotyczyło planowanych inwestycji, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie naszego powiatu.