Interpelacja poselska w sprawie oddłużenia szpitali

W związku z niepokojącymi sygnałami napływającymi z jednej z największych placówek leczniczych Lubelszczyzny tj. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie złożyłem w dniu 1 kwietnia 2019 r. interpelację nr 30429 z zapytaniem do MZ o możliwość zapobieżenia skutkom nadmiernego zadłużenia szpitala. Istotnym efektem działań oddłużających bez dodatkowego wsparcia finansowego może bowiem być ograniczenie działalności niektórych oddziałów jak np. oddziału gastroenterologii w w/w szpitalu.
W odpowiedzi MZ jaka dotarła do kancelarii Sejmu w dniu 16 kwietnia poinformowany zostałem, że procedowana jest zmiana planu finansowego NFZ na 2019 r. zwiększająca koszty świadczeń opieki zdrowotnej oddziałów wojewódzkich NFZ o kwotę 429 mln zł, w tym w zakresie leczenia szpitalnego o kwotę 224 mln zł. Komisje Sejmu RP ds. Finansów Publicznych i Zdrowia oraz Rada NFZ zaopiniowały pozytywnie ww. zmianę planu. Zgodnie z informacją Narodowego Funduszu Zdrowia dodatkowe środki planuje się uruchomić w planie finansowym NFZ na 2019 r. w II półroczu br.
W okresie od 2016 roku nastąpiło zwiększenie wydatków budżetu na ochronę zdrowia w naszym kraju o 38% tj. prawie o 27 miliardów złotych. Uwzględniając powyższe okoliczności, zarówno NFZ jak i dyrekcje szpitali powinny rozważyć zasadność działań restrukturyzujących szpitali, które mają polegać na zmniejszaniu bądź łączeniu oddziałów. Zła sytuacja finansowa niektórych szpitali prawdopodobnie zmieni się na lepszą, zaś ograniczone możliwości leczenia wynikające z likwidacji oddziałów będą trudne do odbudowania.
Ponieważ obecnie nie istnieją możliwości ustawowe umorzenia zobowiązań szpitali, uważam, że Sejm następnej kadencji winien rozważyć taką regulację prawną dla placówek, które nie z winy niegospodarności zmagają się z problemem zadłużenia.