Wystąpienia w Senacie

KRZYSZTOF GŁUCHOWSKI – WYSTĄPIENIA W SENACIE RP

(W OPARCIU O DOKUMENTY KANCELARII SENATU RP)

 

SENATOR RP IV KADENCJI (lata 1997-2001) wybrany głosami wyborców dawnego województwa siedleckiego. Pracując w Senacie był członkiem Senackiej Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Polscy rolnicy w Parlamencie IV kadencji reprezentowani byli tylko przez kilku posłów i senatorów. Dlatego aktywność Senatora Krzysztofa Głuchowskiego na forum Senatu w głównej mierze dotyczyła szeroko rozumianej problematyki polskiego rolnictwa
i polskiej wsi.

Najbardziej widocznym przejawem aktywności Senatora Krzysztofa Głuchowskiego w związku z członkostwem w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi była debata nad procedowaniem ustawy o grupach producenckich, gdyż pełnił on rolę senatora sprawozdawcy i spoczywało na nim zadanie przybliżenia istoty i celu uchwalanej ustawy pozostałym senatorom. Przyjęta przez parlament ustawa rodziła wiele kontrowersji. Jednakże obowiązuje i na mocy jej przepisów rolnicy mogą organizować się w grupy skupiające producentów tego samego towaru rolnego.

 

Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której członkiem był Senator Krzysztof Głuchowski wniosła projekt zmiany ustawy o przekształceniu wieczystego użytkowania w prawo własności tak by proces uprościć i skrócić. Przewidywał on nieodpłatne uwłaszczenie z mocy samego prawa pewnych grup użytkowników i ich prawnych następców.

 

Z inicjatywy Krzysztofa Głuchowskiego Senat R.P. przyjął trzy z pięciu poprawek do uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Przyjęte poprawki dały pierwszeństwo indywidualnemu rolnikowi polskiemu przy zakupie i w obrocie ziemią oraz innymi nieruchomościami stanowiącymi zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 

Szczególne zainteresowanie społeczne budziło uchwalanie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej. Występując w tej sprawie Senator Krzysztof Głuchowski podkreślił, iż polska ziemia nie jest dobrem cenionym. Wiele mówi się o zobowiązaniach wobec Unii Europejskiej, nic natomiast o naszych zobowiązaniach wobec polskiej ziemi. Zwrócił uwagę, że nie jest możliwe nabywanie przez cudzoziemców ziemi na równi z krajowymi nabywcami, gdyż stawia ono polskich rolników w trudnej sytuacji, gdyż polskie podmioty rolnicze i gospodarcze ciągle są słabsze. Państwo natomiast nie daje żadnego wsparcia dla zmiany struktury agrarnej ziemi i jej koncentracji. Podnosząc te argumenty Senator Krzysztof Głuchowski wyraził swoje obawy dotyczące sprzedaży ziemi cudzoziemcom i poparł wniosek o odrzucenie ustawy.

Pan Senator na forum Senatu podniósł sprawę ośrodków doradztwa rolniczego. Opowiedział się przeciwko przekazaniu ODR-ów władzom samorządowym a za pozostawieniem ich w strukturze rządowej, co gwarantowało realizację programów rządowych w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej. Podkreślił fachowość pracujących w ośrodkach doradców i autorytet, jakim cieszą się wśród mieszkańców wsi.

 

Życiu i pracy mieszkańców wsi poświęcone było oświadczenie Senatora Krzysztofa Głuchowskiego złożone na 37 posiedzeniu Senatu IV kadencji, a skierowane do Pani Marszałek Senatu Alicji Grześkowiak, Jerzego Buzka Prezesa Rady Ministrów, ministrów: spraw wewnętrznych i administracji oraz rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Pan Senator przedstawił w nim trudności z jakimi borykają się rolnicy, w tym ciągłą nieopłacalność produkcji rolnej, niedocenianie produkowanej żywności i stale rosnące bezrobocie. Podpierając się danymi powszechnego spisu rolnego mówił, że znaczna grupa rolników żyje na granicy ubóstwa, że głównym źródłem utrzymania mieszkańców wsi są świadczenia społeczne starszych członków rolniczych rodzin. Senator w złożonym oświadczeniu, jak
i szeregu innych, gorąco apelował o okazanie zrozumienia dla trudnej sytuacji rolników
i podejmowania negocjacji bez uciekania się do restrykcyjnych posunięć i stosowania przemocy w sytuacjach, kiedy rolnicy organizowali protesty i blokady, by zamanifestować
i przypomnieć o swych problemach.

Podczas 76 posiedzenia Senatu RP Senator Krzysztof Głuchowski zabierając głos w debacie nad ustawą o rentach strukturalnych dla rolników przytoczył ciągle nurtujące polskie rolnictwo problemy. Wysokie i ukryte bezrobocie, rozdrobniona struktura agrarna, brak dostatecznie rozwiniętego otoczenia rolnictwa, stanowi o nieopłacalności produkcji rolnej. Senator podkreślił, iż waga tych problemów jest tym większa, gdyż nasze rolnictwo ma wkrótce być partnerem dla rolnictwa Unii Europejskiej. Wprowadzenie rent strukturalnych w drodze ustawy, zdaniem Senatora Krzysztofa Głuchowskiego, jest dobrym rozwiązaniem, zgodnym z treścią polskiego stanowiska negocjacyjnego w sprawie naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Jest również zgodne z oczekiwaniami tych rolników, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia oraz szereg innych czynników nie są w stanie efektywnie gospodarować.

Senator Krzysztof Głuchowski wyraził nadzieję, iż system rent strukturalnych stanie się w Polsce czynnikiem, który przyczyni się do stopniowej poprawy sytuacji ekonomicznej dużej części polskich rolników. Jednocześnie wyraził obawę i wniósł zastrzeżenie co do wysokości renty zaproponowanej przez przepisy nowej ustawy.

 

Praca Senatora Krzysztofa Głuchowskiego nie ograniczała się do ogólnych wystąpień w imieniu swych wyborców. Brał też udział w licznych negocjacjach i spotkaniach central związków rolniczych ze stroną rządowa w związku z protestami rolników i negatywną oceną sytuacji ekonomicznej, socjalnej i prawno – organizacyjnej w rolnictwie i na wsi. Senator Krzysztof Głuchowski czynnie uczestniczył z ramienia NSZZ RI Solidarność w pracach jednego z trzech zespołów roboczych zajmującego się zakresem wspierania rolnictwa i jego otoczenia. 7 lutego 2001 r. powstał protokół rozbieżności w 19 punktach negocjacyjnych, obejmujących m.in. takie zagadnienia jak: prowadzenie interwencji na rynku rolnym, kredyty preferencyjne, koszty i oczekiwane korzyści integracji z Unią Europejską, zapewnienie skutecznej ochrony krajowego rynku rolnego i utrzymanie warunków konkurencyjności krajowych producentów.

 

Szczególnie ważnym elementem pracy senatora było zaangażowanie w inicjatywy podejmowane na rzecz edukacji i rozwoju regionu podlaskiego. Krzysztof Głuchowski aktywnie popierał wniosek Senatu Wyższej Szkoły Rolniczo- Pedagogicznej w Siedlcach na rzecz jej przekształcenia w Akademię Podlaską. W oświadczeniu wygłoszonym podczas
34 posiedzenia Senatu w dniu 22.04.1999 roku podkreślił potrzebę podniesienia statusu, rangi i prestiżu siedleckiej uczelni oraz jej rolę jako jedynej wyższej uczelni w regionie, która kształcąc daje możliwości wyrównania szans edukacyjnych młodym ludziom pochodzącym
z regionu podlaskiego.

 

Odnosząc się do sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Senator Krzysztof Głuchowski ocenił je negatywnie. Podkreślił, iż publiczne media mają do spełnienia szczególnie ważną społecznie misję, ponieważ mają największy wpływ na kształtowanie tegoż społeczeństwa. Dlatego ważna jest ich bezstronność. W opinii Senatora Krzysztofa Głuchowskiego tak nie jest. Są one upolitycznione i wyrażają swoje polityczne sympatie przy jednocześnie głośno deklarowanej niezależności. Senator Krzysztof Głuchowski stwierdził, iż publiczne media bezkarnie łamią wszelkie zasady obiektywizmu i przyzwoitego dziennikarstwa, co szczególnie widać w okresie kampanii wyborczej, bowiem wtedy właśnie szczególnie jaskrawy jest brak odpowiedzialności za słowo.

Senator Krzysztof Głuchowski głosował za przyjęciem poprawek dających pierwszeństwo emitowaniu programów wytworzonych w języku polskim oraz zakazujących reklamy rekwizytów alkoholowych, produktów imitujących te wyroby i symboli związanych z alkoholem, a także reklamy podczas trwania audycji i programów publicystycznych, dokumentalnych oraz programów dla dzieci.

 

Senator Krzysztof Głuchowski zabierając głos w dyskusji nad ustawą o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe zwrócił szczególną uwagę na zabezpieczenie w ustawie interesu prawnego najemców lokali w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa je posiadające pozbywają się ich sprzedając całe budynki na przetargach. Senat w wyniku dyskusji przyjął poprawkę nakładającą obowiązek zbywania mieszkań zakładowych w pierwszej kolejności na rzecz obecnych lokatorów. Przy okazji uchwalania zmian w ustawie o przekazywaniu zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe Senator Krzysztof Głuchowski zwrócił uwagę na trudną sytuację mieszkaniową panującą zazwyczaj w małych miejscowościach i miastach, gdzie upadły istniejące przedsiębiorstwa, zaś inwestycji mieszkaniowych brak.

Na 83 posiedzeniu Senatu rozpatrywano m.in. ustawę o dodatkach mieszkaniowych. Senator Krzysztof Głuchowski zabierając głos w tej sprawie zwrócił uwagę na kryteria przyznawania wymienionych dodatków. Stwierdził, iż rygoryzm w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych praktycznie pozbawił możliwości skorzystania z tej formy pomocy osoby najuboższe. Mają one zadłużenie w spółdzielniach mieszkaniowych, ale nie mogą otrzymać dodatku , by chociażby w części regulować opłaty czynszowe.

 

Zabierając głos w sprawie reprywatyzacji Senator Krzysztof Głuchowski podkreślił, iż naprawienie naruszeń prawa własności dokonanych w czasach, gdy było ono kształtowane na potrzeby aktualnej władzy jest moralnym obowiązkiem. Podkreślał przy tym, aby podejmując tak istotną decyzję nie poddawać się naciskom różnych środowisk Przestrzegł też przed tym, by reprywatyzując majątki bądź rekompensując straty określonej części obywateli, nie odebrać czegoś innym obywatelom, by reprywatyzacja jeśli już podniesiono konieczność jej przeprowadzenia, nie stała się kolejną dziejową niesprawiedliwością.

 

W trakcie debaty budżetowej Senator Krzysztof Głuchowski zwrócił uwagę na to, iż szansą dla Polski jest handel zagraniczny. Jednakże musi się on odbywać zdaniem Senatora Krzysztofa Głuchowskiego ze wszelkimi możliwymi ułatwieniami eksportowymi, może to bowiem stać się impulsem zmniejszającym szarą strefę, której sprzyja wysoka akcyza oraz słabość i nieudolność służb celnych, urzędów skarbowych oraz korupcja.

Senator Krzysztof Głuchowski przekonywał, iż polityka państwa nie może ciągle zmierzać tylko w kierunku drastycznego obniżania deficytu budżetowego, co znacznie ogranicza konsumpcję i dochody ze sprzedaży. Na takim postępowaniu tracą także samorządy lokalne, które funkcjonują na podstawie niedoszacowanych dochodów ze środków budżetu państwa. Takie postępowanie prowadzi do niewydolności finansowej gmin, szczególnie gminy rolniczych i mniejszych powiatów umiejscowionych na tzw. ścianie wschodniej. Mają one znaczne trudności w utrzymaniu oświaty, opieki zdrowotnej, dróg. Rzadko decydują się na poważniejsze inwestycje.

Senator Krzysztof Głuchowski w swym wystąpieniu dotyczącym budżetu poruszył też problem ciągle wzrastającego bezrobocia, które jest szczególnie uciążliwe dla ludzi młodych. Stwierdził, iż polityka zaciskania pasa serwowana społeczeństwu przynosi zyski tylko opozycji niezmiennie przypominającej czasy „darmowych obiadków”, czym wywołuje jedynie społeczne kontrowersje.

Pan Senator opowiedział się za zmianą ustaw podatkowych, zgodnych z oczekiwaniami obywateli i przedsiębiorców, tak by stymulowały wzrost gospodarczy. Pan Senator głosował także za poprawkami do budżetu zmieniającymi na korzyść zapisy dotyczące możliwości realizacji zadań na obszarach wiejskich.

 

Senator Krzysztof Głuchowski upomniał się na forum Senatu o prawa osób niewolniczo zmuszanych do pracy w ramach Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w okresie wczesnego PRL-u. Skierował oświadczenie do Jacka Taylora – kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Tym samym zapoczątkował proces godziwego rozwiązywania spraw byłych junaków.

 

Najważniejszą sprawą, którą zajmowała się wówczas Senacka Komisja Obrony Narodowej było wydarzenie o wymiarze historycznym, czyli ratyfikowanie przez Polskę Traktatu Północnoatlantyckiego. Z chwilą tą Polska stała się pełnoprawnym członkiem NATO.

Ponadto Senacka Komisja Obrony Narodowej rekomendowała Senatowi przyjęcie ustawy o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość podczas II wojny światowej i w okresie powojennym. Ustawa weszła w życie dnia 1 września 1999 roku w 60-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Istotą tej ustawy było wyróżnienie obrońców Ojczyzny oraz zadośćuczynienie za wieloletnie przemilczanie ich zasług i doznane w okresie powojennym represje.

Senat przyjął też ustawę o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, która m.in. nowelizowała przepisy dotyczące pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzy uznanych za jedynych żywicieli rodzin.

 

Senator Krzysztof Głuchowski będąc członkiem Komisji Obrony Narodowej uczynił przedmiotem swego wystąpienia na forum Senatu sprawę bezpieczeństwa młodych ludzi powołanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zarówno podczas ich pobytu w jednostce jak i na przepustkach.